SEARCH RESULTS for INCYTE CORPORATION

Recent Patent Assignments Patent Assignments - March 2017

Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s)

(X0) 15234690: BICYCLIC FUSED PYRIMIDINE COMPOUNDS AS TAM INHIBITORS

(A1) 20170044164: BICYCLIC FUSED PYRIMIDINE COMPOUNDS AS TAM INHIBITORS

LI, YUN-LONG

BURNS, DAVID M.

GLENN, JOSEPH

INCYTE CORPORATION

(X0) 15247499: PYRROLOPYRIMIDINE DERIVATIVES AS TAM INHIBITORS

(A1) 20170057965: PYRROLOPYRIMIDINE DERIVATIVES AS TAM INHIBITORS

LI, YUN-LONG

BURNS, DAVID M.

FENG, HAO

GLENN, JOSEPH

HE, CHUNHONG

HUANG, TAISHENG

MEI, SONG

PAN, JUN

WANG, XIAOZHAO

YE, YINGDA

INCYTE CORPORATION